MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA

třída Pastelka

Jsme odloučeným pracovištěm Mateřské školy Janáčkova od 1. září 2011. Kapacita třídy je 23  předškolních dětí, nachází  se v areálu ZŠ T. G. Masaryka. Strava se dováží z  MŠ Janáčkova a je připravována ve výdejně. Pitný režim pro děti je zajištěn po celý den provozu.

Třída Pastelka:   736 148 788                                                                                                              E-mailskolickafrydlant@seznam.cz                                                                                      Provozní doba třídy Pastelka:  6.30  -  16.00 hodin                                                            

Snažíme se vytvářet pro děti  příjemné prostředí, kde mají kamarády a kam rády chodí. Rodičům chceme být zárukou toho, že o jejich děti bude dobře postaráno. Pracujeme podle třídního vzdělávacího programu "Barevný rok s pastelkou", který vychází ze Školního vzdělávacího programu MŠ Janáčkova. U dětí rozvíjíme sociální, fyzickou a psychickou zralost, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, vizuomotoriku, řeč, matematické představy... Pro přirozené vzdělávání využíváme hru, experimenty, pozorování, pokusy, didaktické pomůcky, výtvarné, hudební, dramatické, tělovýchovné činnosti..... 


Naším cílem je,  připravit děti na úspěšný vstup do základní školy. Přejeme si, aby třídu opouštěly děti, které budou osobností, schopné se dívat kolem sebe, tvořivě přemýšlet a samostatně jednat.