Režim dne

6.30 - 8.30 hod. Ranní scházení dětí - optimální doba příchodu je do 

8.00 hodin, rodiče jsou povinni předat dítě vždy učitelce ve třídě. Volné hry a spontánní činnosti dle zájmu dětí, učitelka je aktivním účastníkem her, dětem při hře pomáhá, naslouchá, nastavuje a upřesňuje pravidla společného soužití, vytváří podmínky pro hru, usměrňuje hru....Tento čas je také věnován individuálním činnostem pedagoga s dítětem.


7.00 - 8.30 hod. Hygiena, průběžná svačina.

8.30 - 11.30 hod. Blok dopoledních činností - činnosti řízené pedagogem. Mají vždy pedagogický záměr a cíl. Tělovýchovné a sportovní aktivity, zdravotní cviky, pohybové a hudebně pohybové hry, ranní kruh - společné přivítání, seznámení s programem dne, motivační příprava k řízené činnosti učitelkou, skupinové, individuální, společné didakticky cílené činnosti, jazykové chvilky, smyslové hry, tanec, zpěv, malování, experimentování, tvoření....Hodnocení činností, příprava na pobyt venku-sebeobsluha.
Pobyt venku
 je pravidelnou součástí dopoledního bloku - vycházky do okolí MŠ s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou, pozorování, seznamování s okolím MŠ...Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.


11.30 - 12.15 hod.-hygiena, oběd, čištění zoubků, příprava na odpočinek, rozcházení dětí, které neodpočívají. Během jídla jsou děti vedeny k samostatnosti, učí se obsloužit, mohou si jídlo přidat. Děti do jídla nenutíme, respektujeme individuální stravovací potřeby - alergie, zdravotní důvody... Vhodně děti motivujeme, aby jídlo alespoň ochutnaly. Zároveň však spoléháme na spolupráci rodičů v oblasti jídla v tom smyslu, že nás podpoří a nezatratí naše úsilí o správné a zdravé stravování. Pitný režim je zajištěn po celý den.


12.15 - 13.45 hod. prohlížení knih, časopisů na lehátku, četba pohádek učitelkou, poslech relaxační hudby, odpočinek nebo spánek dle individuální potřeby dětí, individuální práce, klidové činnosti.


13.45 - 16.00 hod. Blok odpoledních činností - hygiena, průběžná svačina, hry, cvičení, tvoření a didakticky cílené činnosti dle zájmu dětí, námětové hry, stolní hry, průběžné rozcházení dětí domů.

Program dne přizpůsobujeme potřebám dětí, počasí a dalším okolnostem.